System bezprzewodowej łączności ratowniczej RESYS

| |

Zapytanie ofertowe nr 1 POIR 2017 | 2017-06-07

Zamawiający planuje  realizację projektu polegającego na przeprowadzeniu prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem innowacyjnej platformy komunikacyjnej spełniającej standardy dla komunikacji pod ziemią wraz z przetestowaniem rozwiązania w warunkach zbliżonych do rzeczywistej eksploatacji.

Zamawiający będzie się starał o otrzymanie dofinansowanie na realizacje przedmiotowego projektu w ramach podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe zostanie przeprowadzone z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji i równego traktowania oferentów oraz w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w szczególności w zakresie: sposobu upublicznienia zapytania ofertowego i wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, określenia warunków udziału w postępowaniu, sposobu opisu przedmiotu zamówienia, określenia kryteriów oceny ofert i terminu ich składania.

Pobierz materiały PDF (Zapytanie ofertowe,Formularz ofertowy,Oświadczenie o braku powiązań)

BACK
| Polityka jakości 2RHP sp. z o.o. |
bezpieczeństwo w górnictwie
2019 © 2rhp sp. z o.o. - System bezprzewodowej łączności ratowniczej RESYS - Bezpieczeństwo w górnictwie.
Łączność bezprzewodowa RESYS idealnie sprawdza się w ciężkich warunkach, takich jak górnictwo. Ratownictwo górnicze z Resys to bezpieczeństwo w górnictwie.
Kontakt: tel. +48 32 240 08 19, fax +48 32 240 08 18 | 41-709 Ruda Śląska, ul. Chorzowska 37, Polska
Projekt i wdrożenie: fdgstudio.net.